Veikla

Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą neįgaliems vaikams ir jaunimui, kai jie yra likę be tėvų globos ar dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir jaunuoliai iki 29 metų ar vyresni, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Globos namų vizija


Užtikrinimas dalinės ir siekimas pilnos vaikų ir jaunų žmonių integracijos į visuomenę.
Sukūrimas tokios bendruomenės, kurios veikla nukreipta žmonių visapusiškai brandai, ugdant dvasingumo, doros, meilės, draugiškumo, pareigos ir atsakomybės jausmus; suvokimui bendrųjų žmogiškųjų vertybių; puoselėjimui sveikos gyvensenos pagrindų.
Sukūrimas jaukių, šiltų vaikystės ir jaunystės namų, kuriuose gyventojams sudarytos saugios, garantuotos gyvenimo, ugdymo, laisvalaikio organizavimo, darbinio užimtumo, visapusiško tobulėjimo sąlygos ir teisė į pilnavertį gyvenimą.

Dabartinė institucijos misija


Pabradės socialinės globos namai yra valstybinė stacionari socialinės globos įstaiga, skirta laikinai ir nuolat gyventi vaikams nuo 4 iki 29 metų amžiaus ir vyresniems, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis ir turintiems intelekto sutrikimų, kai jie yra našlaičiai, likę be tėvų globos arba dėl susidariusių aplinkybių negali gyventi savo namuose ar savarankiškai.
Globos namų misija - padėti vaikams ir jauniems žmonėms patenkinti būtinus biosocialinius poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti ir ugdyti jų sugebėjimus patiems pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.