ĮSTAIGOS PAVADINIMO PAKEITIMAS

2010-07-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y MA S

Dėl Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

2010 m. birželio 22 d. Nr. A1-268

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 627 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 62-3064):

1. P a k e i č i u Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato pavadinimą: vietoje Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatas – Pabradės socialinės globos namai.

2. T v i r t i n u Pabradės socialinės globos namų nuostatus (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Socialinės apsaugos ir darboministras Donatas Jankauskas